Podpora zdravia

Stanovisko k zdravej výžive

Stanovisko k zdravej výžive

Ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku cítime obrovskú zodpovednosť, ktorá z našej pozície vyplýva. Medzi hlavné prostriedky, ktorými zabezpečujeme kvalitu a bezpečnosť našich produktov patrí starostlivý výber dodávateľov a výrobcov, poctivá interná a externá kontrola kvality, dodržiavanie prísnejších limitov pre výrobky našich značiek a dohliadanie na bezpečnosť vo výrobe.

Kvalitu svojich produktov chceme stále zlepšovať  v zmysle aktuálneho spoločenského rozvoja a nových poznatkov z oblasti zdravotníctva, vedy a techniky. Do rozhodovania vždy zapájame aj svojich zákazníkov a všetky zmeny realizujeme aktívnou spoluprácou so svojimi dodávateľmi. Aby sme o svojich cieľoch a zámeroch verejne informovali, zverejnili sme toto stanovisko, v ktorom prehľadne opisujeme, akými prostriedkami zabezpečujeme vysokú kvalitu a bezpečnosť produktov vlastných značiek.

Naše kroky k potravinovej bezpečnosti

  • Starostlivý výber dodávateľov a výrobcov. Drvivá väčšina našich dodávateľov je certifikovaná podľa uznávaného štandardu International Featured Standard (IFS) alebo podľa celosvetovo platného štandardu britského združenia maloobchodníkov BRC.
  • Interná i externá kontrola kvality. Kontrolu vykonávajú nielen zamestnanci nášho oddelenia kvality, ale aj experti nezávislých a renomovaných kontrolných inštitúcií a laboratórií. Držíme sa pritom pravidla: čím citlivejšia je niektorá potravina, tým intenzívnejšie analýzy vykonávame.
  • Hraničné hodnoty výrobkov vlastnej značky Lidl aj nad rámec legislatívy. V prípade svojich značiek sme si dali za cieľ dodržiavať ešte prísnejšie limity, ako stanovuje legislatíva. Príkladom sú napríklad rezíduá účinných látok pesticídov rastlín. V spoločnosti Lidl môžu rezíduá účinných látok predstavovať maximálne jednu tretinu zákonom prípustného najvyššieho množstva konkrétnej účinnej látky.
  • Bezpečnosť vo výrobe. Zvláštnu pozornosť venujeme nežiaducim látkam, akými sú napríklad akrylamid, 3-MCDP ester mastnej kyseliny alebo zvyšky minerálnych olejov (MOSH/MOAH). Vytvorili sme interné podmienky a postupy na redukciu týchto nežiaducich látok, ktoré komunikujeme svojim dodávateľom a spoločne s nimi presadzujeme.

Aby sme vyššie uvedené kroky vedeli v praxi realizovať, presadzovali zdravý životný štýl a zároveň mohli kontrolovať svoj progres, stanovili sme v oblasti Zdravej výživy a rozvoja produktov vlastných značiek čiastkové ciele.

Jedným zo základných cieľov nášho stanoviska je optimalizácia zloženia produktov vlastných značiek vzhľadom na ich obsah pridaného cukru a pridanej soli. Aby sme aktívne prispievali k zdravšiemu stravovaniu, stanovili sme si cieľ zredukovať priemerný obsah pridaného cukru a pridanej soli v produktoch vlastných značiek do 2025 o 20 %. Aby sme tento cieľ naplnili, prijali sme viaceré opatrenia, akými sú napríklad znižovanie pridaného množstva cukru v ovocných jogurtoch alebo zmenšovanie balenia produktov s vysokou energetickou hodnotou (napr. čokoládové tyčinky).

Samozrejme, i naďalej zostávajú v centre našej pozornosti senzorické vlastnosti našich produktov, ktoré sú najdôležitejším kritériom pri akejkoľvek optimalizácii zloženia našich produktov.

Všetky naše ciele a opatrenia nájdete komplexne spracované v našom „Stanovisku k zdravej výžive“.

Na stiahnutie 
Stanovisko k zdravej výžive