Férové jednanie

Podpora žien - Women’s Empowerment Principles (WEPs)

13. máj 2021
Lidl Slovenská republika sa podpísala pod Women´s Empowerment Principles, globálnej iniciatívy OSN na podporu žien. Lidl chce aktívne prispievať k postupu žien v profesijnom živote a tento prístup ukotvil tiež vo svojom etickom kódexe a vo svojich zásadách spoločenskej zodpovednosti.

Rovnaké príležitosti pre všetkých - už sme na dobrej ceste

Lidl Slovensko aktívne podporuje rodovú rovnosť v našej vlastnej spoločnosti a u obchodných partnerov. Sme presvedčení, že rovnosť príležitostí a rozmanitosť sú kľúčovými zložkami dlhodobého úspechu spoločnosti. Preto sme to zakotvili do našich podnikových princípov a kódexu správania.

 

V realite to znamená:

·        Zvyšovanie podielu žien na vedúcich pozíciách: Naším cieľom je dostať viac žien do vedúcich rolí na strednej a vyššej úrovni riadenia. To predstavuje osobitnú výzvu pri vytváraní pozitívnej rovnováhy života tak pre ženy, ako aj pre mužov: Lidl v tomto prípade prijíma proaktívne kroky, aby zabezpečil, aby boli všetci zamestnanci informovaní o organizačných riešeniach týkajúcich sa tehotenstva, materskej a rodičovskej dovolenky.

·        Rovnaké kariérne príležitosti pre všetkých zamestnancov: Naše štandardizované platové štruktúry sú založené na objektívnych kritériách, ako sú profesionálne skúsenosti, kvalifikácia a zručnosti. Okrem toho ponúkame všetkým zamestnancom rovnaký prístup k možnostiam odbornej prípravy a rozvoja.

·        Dôverné osoby pre všetkých zamestnancov: Boli určené nezávislé a nestranné kontaktné osoby. Zamestnanci sa k nim môžu obrátiť tak vo všeobecných otázkach zamestnancov, ako aj v prípade sťažností týkajúcich sa diverzity a otázok rodovej rovnosti.

·        Rovnosť príležitostí v našich dodávateľských reťazcoch: V rámci našej podnikovej zodpovednosti podporujeme tiež zásady rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí v našich dodávateľských reťazcoch: Pokiaľ ide o našich globálnych partnerov, očakávame a podporujeme rovnaké príležitosti a poskytujeme o nich informácie.

Zásady OSN pre posilnenie postavenia žien

Iniciativy WEP a Global Compact, které existujú od roku 2010, sú prvou celosvetovou iniciatívou, ktorá sa zaoberá témou podpory a posilnenia postavenia žien v spoločnosti. Firmy by mali podporovať rovnosť žien a mužov podľa týchto siedmich zásad:

1.    Zavedenie rodovo rovnej firemnej kultúry 
2.    Spravodlivé zaobchádzanie so všetkými muži a ženami vo firme, dodržovanie a presadzovanie ľudských práv a odmietnutie diskriminácie
3.    Zaistenie bezpečnosti a dobrých pracovných podmienok pre všetky zamestnankyne a zamestnancov
4.    Podpora vzdelávania, odbornéj prípravy a rozvoje žien
5.    Podpora posilnenia úlohy žien pri zadávaní verejných zákaziek, rešpektovanie ich dôstojnosti vo všetkých marketingových aktivitách
6.    Podpora rovnosti prostredníctvom komunitných iniciatív a lobingu
7.    Meranie pokroku v rovnosti žien a mužov

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.