Férové jednanie

Stanoviská Lidla pri nákupe a výžive

Vedomá výživa a detský marketing

V roku 2017 Lidl ako prvá spoločnosť na maloobchodnom trhu s potravinami zverejnila komplexnú stratégiu redukcie cukru a soli, ako aj ciele pre rezíduá účinných látok, kontaminanty a prídavné látky v sortimente privátnych značiek. Napriek rastúcemu povedomiu o tejto problematike sa stravovacie návyky v Európe a USA výrazne nezmenili. Takmer 65 percent populácie má stále nadváhu alebo obezitu. Dôsledkom sú rozšírené ochorenia, ako je diabetes mellitus, arterioskleróza, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a mŕtvica. Zároveň dve tretiny spotrebiteľov v EÚ chcú jesť zdravšie a udržateľnejšie.4 Legislatívne projekty EÚ, ako je stratégia Farm to Fork, návrh zákona o dodávateľských reťazcoch bez odlesňovania a dane z CO 2, plastov, cukru alebo soli ukazujú politickú vôľu k uvedomelejšiemu a udržateľnejšiemu stravovaniu.

Oblasť činnosti "zdravá výživa" má vplyv na všetky naše strategické zamerania a zjednocuje témy bezpečnosti potravín, zdravej výživy, udržateľného stravovania, transparentnosti a posilnenia postavenia.

Pre viac informácií kliknite na nasledovný link:

Vedomá výživa | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

 

Stanovisko k nákupu kakaa a čaju

V našom sortimente máme veľa produktov vlastnej značky s rôznym obsahom kakaa, napríklad čokoládové tyčinky alebo kakaové maslo v kozmetike.Surovina kakao má však rizikový dodávateľský reťazec. Dodávateľské reťazce spoločnosti Lidl zahŕňajú množstvo dodávateľov, ktorí vyrábajú v mnohých krajinách. Podľa našich analýz je kakao jednou z našich kritických surovín s rizikami v celom dodávateľskom reťazci, najmä pri zdroji v pestovateľských krajinách. Naša analýza rizík definuje aj opatrenia ako urobiť naše produkty s obsahom kakaa udržateľnejšími.

Náš záväzok k udržateľnému nákupu kakaa

V Lidli sme sa zaviazali k udržateľnejšiemu pestovaniu kakaa na niekoľkých úrovniach ako súčasť našej surovinovej stratégie. Sledujeme dva ciele: zlepšiť pracovné a životné podmienky vo výrobných krajinách a dopracovať sa k ekologickejšej produkcii. Viac informácií a celé stanovisko k nákupu kakaa získate cez link nižšie:

Stanovisko k nákupu kakaa | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k nákupu čaju

Čaj sa zberá počas celého roku a poskytuje zamestnanie mnohým ľuďom. Ide predovšetkým o zberačov, ktorí starostlivo trhajú čajové lístky ručne. Preto sa medzinárodne uznávané organizácie, s ktorými spolupracujeme, okrem iného zaväzujú k sociálne zodpovednému podnikateľskému správaniu, ekologicky zdravému využívaniu pôdy a hodnotovo orientovanému spotrebiteľskému správaniu.

Stanovili sme si zásady, ktorými chceme prispieť k ekologickému a zodpovednému pestovaniu čaju.

Stanovisko k nákupu čaju | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k nákupu čerstvých vajec

Záleží nám aj na dodržiavaní vyšších štandardov pri chove zvierat. Preto chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. Väčšina čerstvých vajec predávaná v našich filiálkach pochádza zo Slovenska a na každom z nich sa nachádza kód, ktorý garantuje úplnú identifikáciu pôvodu a druhu chovu.V obchodnom roku 2021 sme prvýkrát zaradili do svojho sortimentu čerstvé vajcia v BIO kvalite z voľného výbehu. Spoznáte ich podľa špeciálneho kódu na vajíčku, ktorý je vo formáte „0XXX“.

Konkrétne informácie a stanovisko k nákupu čerstvých vajec nájdete tu:

Stanovisko k nákupu čerstvých vajec | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrany životného prostredia pri nákupe tovaru

Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv a ochranu prírody považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Našu spoločenskú zodpovednosť v tejto oblasti považujeme za dynamický rozvojový proces, a preto v pravidelných intervaloch preverujeme predložené stanovisko o zásadách a ďalej ho rozvíjame.

Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrany životného prostredia pri nákupe tovaru | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

 

Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie
a zabrániť ich porušovaniu. Spoločne so svojimi pracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami každý deň pracujeme na tom, aby sme podporovali ľudské práva – preto sa angažujeme najmä za férové obchodné praktiky, ako aj za dobré pracovné a životné podmienky.

Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

 

Stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu a ľudským právam v dodávateľskm reťazci

Pri minimalizovaní rizík týkajúcich sa ľudských práv a ekológie sa vo svojich dodávateľských vzťahoch zameriavame v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek. Tieto nepredstavujú len väčšinu nášho obratu, ale sme za ne aj priamo zodpovední. Pri výrobe produktov svojich vlastných značiek systematicky analyzujeme potenciálne riziká v súvislosti s porušovaním ľudských práv a vplyvmi na životné prostredie. Z týchto poznatkov potom odvodzujeme konkrétne opatrenia, ktoré by mali účinne zabraňovať negatívnym vplyvom našej obchodnej činnosti a minimalizovať ich.

Všetky naše ciele a opatrenia nájdete komplexne spracované v našom stanovisku „Spoločenská zodpovednosť pri nákupe tovaru“. Od svojich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali platné legislatívne normy. Spoločnosť Lidl je od roku 2007 členom BSCI (Business Social Compliance Initiative), ktorá funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu. Na základe tohto členstva vypracoval Lidl vlastný etický kódex (Code of Conduct), ktorý sa naši dodávatelia zmluvne zaväzujú dodržiavať. Etický kódex zahŕňa zákaz detskej práce, nútenej práce, pracovné podmienky a odmeňovanie, zákaz diskriminácie, slobodu zhromažďovania a združovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj ochranu životného prostredia. So svojimi obchodnými partnermi aktívne diskutujeme a zapájame ich do procesu uplatňovania povinností.

Stanovisko k ľudským právam v dodávateľskom reťazci

Celosvetová deľba práce vo výrobe tovaru umožnila za posledných niekoľko desaťročí miliónom ľudí vystúpiť z chudoby do strednej triedy. Zároveň viedla k tomu, že 60 percent svetového obchodu sa medzičasom odohráva v globálnych dodávateľských reťazcoch. Tie sa v priebehu globalizácie stávajú čoraz komplexnejšími – a sú formované rôznymi právnymi a sociálnymi rámcovými podmienkami, ako aj rôznymi aktérmi. To má vplyv aj na presadzovanie základných ľudských práv.

Náš Etický kódex komunikuje požiadavky na našich obchodných partnerov a partnerky. Viac o tejto oblasti sa dočítate tu:

Stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k nákupu kávy

Už roky sa angažujeme za udržateľné pestovanie kávy. Prispieva k tomu naša spolupráca s medzinárodne uznávanými certifikačnými organizáciami. Vďaka nim máme záruku, že sa pri pestovaní kávy dodržujú predpísané štandardy. Keďže naši obchodní partneri pri výrobe káv našich privátnych značiek odoberajú kávu prevažne z plantáží v Strednej a Južnej Amerike, spätná dosledovateľnosť našich certifikovaných produktov je kedykoľvek možná.Chceme prispieť k ekologickejšiemu a spoločensky zodpovednejšiemu hospodáreniu s pôdou. Aby sme to dosiahli, stanovili sme si v tomto dokumente zásady pre nákup kávy, sformulovali ciele a určili konkrétne opatrenia. Tieto zásady sa vzťahujú na sortiment privátnych
značiek kávy spoločnosti Lidl Slovenská republika a pravidelne sa revidujú. Cieľom je naďalej a nepretržite toto stanovisko rozvíjať. 

Stanovisko k nákupu kávy | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k čerstvému ovociu a zelenine

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu maloobchodnej spoločnosti, ktorý uplatňujeme aj pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu. S cieľom neustáleho plnenia tejto požiadavky sme nadviazali partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi a vybudovali sme efektívne procesy logistiky a kontroly kvality. To všetko nám dnes umožňuje prinášať ovocie a zeleninu najvyššej čerstvosti a kvality priamo z poľa do našich predajní. V stanovisku nižšie sa dočítate napríklad o našom postoji k pesticídom, vzťahoch s dodávateľmi či logistike:

Stanovisko k čerstvému ovociu a zelenine | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k používaniu mikroplastov

Plasty menšie ako 5 mm sa využívajú v niektorých kozmetických výrobkoch, ako napríklad šampóny alebo peelingové prípravky. Cez odtoky sa však dostávajú do riek a morí, kde môžu škodiť životnému prostrediu. Už dlhšiu dobu aktívne spolupracuje s našimi dodávateľmi kozmetiky. Stanovili sme si cieľ zamedziť používaniu mikroplastov našich vlastných značiek do roku 2021, za predpokladu, že zloženie výrobkov nebude mať vplyv na ich účinok.

Obchodná skupina Schwarz si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie a prijímajú s veľkou vážnosťou. V rámci projektu REset Plastic vytvorila jednotnú medzinárodnú stratégiu, ktorá sa rozdeľuje do piatich oblastí: redukovanie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a informovanosť. Od r. 2015 sa intenzívne zaoberáme touto témou a  zastávame názor, že znižovanie emisií mikroplastov z  každého zdroja je veľmi dôležité. Spoločne s dodávateľmi kozmetických výrobkov a výrobkov z oblasti starostlivosti o telo si spoločnosť Lidl stanovila nasledujúci cieľ:

Zamedzenie používania mikroplastov v zložení kozmetických výrobkov našich vlastných značiek do roku 2021 za predpokladu, že vylúčenie syntetických polymérov nebude mať za následok žiadne významné obmedzenie účinku výrobkov a/alebo bezpečnosti výrobkov. Ide o plastové častice s abrazívnym účinkom („microbeads“), ktoré sú menšie ako päť milimetrov. Pritom aktuálne zohľadňujeme plasty ako polyamid (PA), polyetylén (PE), polyetyléntereftalát (PET), polyester (PES), polyimid (PI), polypropylén (PP), polyuretán (PUR). Ak hovoríme o „receptúrach bez mikroplastov“, zahŕňame do svojich definícií ďalšie biologicky neodbúrateľné syntetické polyméry*, ktoré sú tuhé, disperzné, gélovité, rozpustené alebo tekuté. K nim počítame medzi inými polyakryláty (napr. akrylátové kopolyméry, akrylátové krížové polyméry, polyakryláty, karbomér, polymetyl-metakrylát, polyakrylamid), polyquaternium, polystyrén, silikóny (napr. metykón, dimetikonol, ďalšie siloxany a silany), PEG > 35, PPG >50, polyvinyly (napr. polyvinylpyrrolidon, PVP), polymliečnu kyselinu (PLA), etylén-vinylacetát-kopolymér.

Stanovisko k používaniu mikroplastov | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

 

Stanovisko k nákupu produktov a obalov vlastných značiek

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri výrobe produktov z dreva resp. celulózy. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Za hlavný cieľ v tejto oblasti sme si preto stanovili zmeniť všetky produkty privátnych značiek vrátane obalov a etikiet na FSC-certifikovanú surovinu alebo recyklovaný materiál.

Stanovisko k nákupu produktov a obalov vlastných značiek | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb

Keďže chceme chrániť aj morské ekosystémy, naším cieľom je prispievať k udržateľnosti rybolovu. Spolupracujeme preto hlavne s dodávateľmi, ktorí sa zasadzujú za udržateľný rybolov aj produkciu. Pre ryby a akvakultúry platí výlučne prirodzený chov. Odmietame chov geneticky modifikovaných živočíchov. Náš sortiment zostavujeme tak, aby nezahŕňal ohrozené druhy rýb a morských živočíchov.

Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k nákupu palmového oleja

Zasadzujeme sa za udržateľnosť využívania palmového oleja a preto starostlivo dbáme na jeho pôvod. Jeho udržateľnú produkciu a kontrolu zabezpečujú certifikované organizácie, s ktorými spolupracujeme. Dobré poľnohospodárske postupy a zachovanie existujúcej biodiverzity považujeme za základ pre budúcnosť výroby palmového oleja. Dištancujeme sa od nezákonnej ťažby a vyrubovania lesov s cieľom získania novej poľnohospodárskej pôdy.

Stanovisko k nákupu palmového oleja | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k udržateľnému pestovaniu kvetov

U nás vieme, aká je ochrana prírody a životného prostredia dôležitá. Preto chceme aj sortiment kvetov a rastlín zostavovať tak, aby sme chránili a zachovávali udržateľné prírodné zdroje. Naším cieľom je dodržiavať prísne kritériá, vďaka ktorým je pestovanie kvetov a rastlín bezpečnejšie a udržateľnejšie pre človeka a životné prostredie. Nesprávne použitie prostriedkov na ochranu rastlín predstavuje pre zamestnancov na plantážach rezaných kvetov zdravotné riziko. V krajinách, v ktorých zodpovedajúce ochranné opatrenia nie sú rozšírené, považujeme za svoju povinnosť prispieť k tomu, aby zamestnanci našich dodávateľov mohli pestovať rastliny v zdravom prostredí. Aj ich sociálne zabezpečenie hrá dôležitú úlohu.  Okrem toho sú nevyhnutné všeobecné ekologické a ekonomické vylepšenia. Toto chceme dlhodobo implementovať v spolupráci s našimi obchodnými partnermi, ako aj uplatňovaním medzinárodne uznaných štandardov.

Stanovisko k udržateľnému pestovaniu kvetov | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k vodnej politike

Voda je životne dôležitá ako pre prírodu, tak aj pre ľudí. Za posledné storočie narástla jej spotreba viac než dvojnásobne. Preto vnímame udržateľné využitie vody ako významnú tému súčasnosti a v rámci našej vodnej stratégie prispievame k ochrane vodných zdrojov a k znižovaniu jej spotreby a znečisťovania. Ako to chceme dosiahnuť je uvedené v stanovisku o vodnej politike:

Stanovisko k vodnej politike | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Naša zodpovednosť za odlesňovanie a pretváranie lesov

Mnohé výrobky našich vlastných značiek obsahujú suroviny, ktorých výroba môže viesť k odlesňovaniu, a tým k ohrozeniu cenných ekosystémov. Nákupné oddelenie spoločnosti Lidl sa preto snaží vytvárať dodávateľské reťazce surovín pre naše výrobky s dôrazom na sociálny a environmentálny aspekt. Prostredníctvom štrukturálnych opatrení v súvislosti s odlesňovaním a pretváraním lesov môže mať spoločnosť Lidl pozitívny prínos v rámci strategických tém „Ochrana klímy“, „Šetrné využívanie zdrojov“, „Rešpektovanie biodiverzity“ a „Férové obchodovanie“.

Podpora žien - Women’s Empowerment Principles (WEPs)

Lidl Slovensko aktívne podporuje rodovú rovnosť v našej vlastnej spoločnosti a u obchodných partnerov. Sme presvedčení, že rovnosť príležitostí a rozmanitosť sú kľúčovými zložkami dlhodobého úspechu spoločnosti. Preto sme to zakotvili do našich podnikových princípov a kódexu správania.

V realite to znamená:

·        Zvyšovanie podielu žien na vedúcich pozíciách: Naším cieľom je dostať viac žien do vedúcich rolí na strednej a vyššej úrovni riadenia. To predstavuje osobitnú výzvu pri vytváraní pozitívnej rovnováhy života tak pre ženy, ako aj pre mužov: Lidl v tomto prípade prijíma proaktívne kroky, aby zabezpečil, aby boli všetci zamestnanci informovaní o organizačných riešeniach týkajúcich sa tehotenstva, materskej a rodičovskej dovolenky.

·        Rovnaké kariérne príležitosti pre všetkých zamestnancov: Naše štandardizované platové štruktúry sú založené na objektívnych kritériách, ako sú profesionálne skúsenosti, kvalifikácia a zručnosti. Okrem toho ponúkame všetkým zamestnancom rovnaký prístup k možnostiam odbornej prípravy a rozvoja.

·        Dôverné osoby pre všetkých zamestnancov: Boli určené nezávislé a nestranné kontaktné osoby. Zamestnanci sa k nim môžu obrátiť tak vo všeobecných otázkach zamestnancov, ako aj v prípade sťažností týkajúcich sa diverzity a otázok rodovej rovnosti.

·        Rovnosť príležitostí v našich dodávateľských reťazcoch: V rámci našej podnikovej zodpovednosti podporujeme tiež zásady rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí v našich dodávateľských reťazcoch: Pokiaľ ide o našich globálnych partnerov, očakávame a podporujeme rovnaké príležitosti a poskytujeme o nich informácie.

Podpora žien - Women’s Empowerment Principles (WEPs) | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku (spolocenskazodpovednost.sk)

Stanovisko k zásadám pestovania a získavania surovín

Suroviny sú prírodné zdroje Zeme a tvoria základ pre takmer všetky produkty, ktoré sa dajú kúpiť. Používajú sa v prírodnej forme alebo sa po žatve, resp. po zbere sa ďalej spracovávajú. Pestovanie surovín, resp. ich získavanie, sa nachádza na začiatku globálneho dodávateľského reťazca. V závislosti od pôvodu, druhu a spôsobu získavania, ako aj od ďalšieho spracovania môžu mať suroviny negatívny vplyv na človeka a životné prostredie. Týka sa to najmä viac než 400 miliónov ľudí, ktorí žijú z pestovania rôznych agrárnych surovín. Viac než desať percent svetového obyvateľstva je ešte stále postihnuté extrémnou chudobou – z toho opäť dve tretiny pracujú v poľnohospodárstve. Z hľadiska výziev pre človeka a životné prostredie pri pestovaní a získavaní surovín by podniky mali presne vedieť, odkiaľ získavajú suroviny a aké riziká pritom existujú. Sme presvedčení, že trvalý úspech sa môže podariť iba udržateľným spôsobom. Na báze pevných zásad zabezpečuje Lidl dodržiavanie prísnych trvalo udržateľných požiadaviek - aby sme podľa možnosti čím viac redukovali negatívny ekologický a sociálny vplyv našich produktov – od pestovania, cez zber a ďalšie spracovanie, až po transport do predajní. Zaviazali sme sa, že do roka 2025 bude obstarávanie surovín, definovaných ako kritické, zabezpečené udržateľným spôsobom.

Pre viac informácií o nákupnej politike v oblasti surovín, prosím, kliknite na nasledujúci link:

Stanovisko k zásadám pestsovania a získavania surovín - spolocenskazodpovednost.sk

 

Súvisiace aktuality

22. apríl 2024

Od roku 2016 exportovali slovenskí dodávatelia vďaka Lidlu tovar za viac než polmiliardy EUR

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.