Informácie o ochrane osobných údajov

„Lidl srdcom“

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 (ďalej len „spoločnosť Lidl“ alebo „prevádzkovateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov žiadateľa o poskytnutie pomoci v rámci konceptu „Lidl srdcom“ riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje o nasledovných kategóriách dotknutých osôb:

  • Žiadateľ o poskytnutie pomoci (t. j. zamestnanec spoločnosti Lidl, ktorý podal žiadosť o poskytnutie pomoci),

  • Rodinný príslušník žiadateľa o poskytnutie pomoci, ktorého sa žiadosť o poskytnutie pomoci týka (t. j. (dieťa, rodič, súrodenec, manžel, družka/druh);

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

- Meno, priezvisko, dátum narodenia a zamestnanecké číslo žiadateľa o poskytnutie pomoci (pre prevádzkovateľa sú až do momentu vyhodnotenia anonymizované);

- Kontaktné údaje žiadateľa (e-mail a/alebo telefónne číslo, adresa pobytu) (pre prevádzkovateľa sú až do momentu vyhodnotenia anonymizované);

- Meno, priezvisko, dátum narodenia osoby, ktorej sa žiadosť o poskytnutie pomoci týka (iba ak ide o osobu odlišnú od žiadateľa) (pre prevádzkovateľa sú až do momentu vyhodnotenia anonymizované);

- Informácia o zdravotnom znevýhodnení, prípadne sociálnom znevýhodnení žiadateľa, resp. jeho rodinného príslušníka, čo zahŕňa stručný opis, oblasť hlavnej diagnózy a lekársku správu, prípadne potvrdenie z príslušného úradu. Ak je sociálne znevýhodnenie žiadateľa odôvodnené úmrtím partnera žiadateľa, spracúvané sú aj údaje z úmrtného listu partnera žiadateľa;

- Stručný popis komplikácií, ktoré má žiadateľ/rodina v každodennom živote z dôvodu zdravotného a/alebo sociálneho znevýhodnenia;

- Prípadné ďalšie osobné údaje dotknutých osôb vyplývajúce z príloh žiadosti o poskytnutie pomoci podľa bodu 4 podmienok účasti v koncepte „Lidl srdcom“.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou je zapojenie sa do konceptu „Lidl srdcom“. Ak ste ako žiadateľ o pomoc alebo rodinný príslušník žiadateľ udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. Váš súhlas. Ak dochádza k spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov (napr. údaje o zdravotnom stave), právnym základom pre ich spracovanie je článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR, t. j. Váš súhlas.

Osobné údaje dotknutej osoby v rámci konceptu „Lidl srdcom“ zbiera prevádzkovateľ prostredníctvom internetovej stránky www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom . Osobné údaje dotknutej osoby sú ukladané na serveroch sprostredkovateľa (viď nižšie), prípadne na serveroch, ktoré sú prevádzkované na objednávku sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom predovšetkým za účelom ich zberu, kompletizácie žiadosti o poskytnutie pomoci a primárneho posúdenia žiadosti je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 5389/2, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31 784 828, zapísaná v registri nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod registračným číslom 203/Na-96/463 (ďalej len „Nadácia Pontis“ alebo „sprostredkovateľ“), ktorá má právne postavenie sprostredkovateľa v rámci konceptu „Lidl srdcom“ a zabezpečuje zber a prvotnú selekciu žiadostí, ktoré nespĺňajú formálne, prípadne základné materiálne podmienky účasti v koncepte.

V prípade udelenia osobitného súhlasu s medializáciou príbehu zo strany dotknutej osoby môže dôjsť k zverejneniu časti osobných údajov dotknutej osoby, vo vymedzenom rozsahu, prostredníctvom média s celoštátnou pôsobnosťou, a to vo forme zverejnenia príbehu dotknutej osoby.

Osobné údaje žiadateľa o poskytnutie pomoci a prípadne jeho rodinných príslušníkov budú vymazané po uplynutí lehoty, na ktorú bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov:

  • za účelom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie pomoci, alebo

  • za účelom zverejnenia príbehu v rámci projektu „Lidl srdcom“ (platí len pre prípad, ak došlo k zverejneniu príbehu).

Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia môže účastník svoj ​​súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Ďalšia účasť na koncepte „Lidl srdcom“ bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: lidlsrdcom@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu prevádzkovateľa:

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Úsek komunikácie

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na:

https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u prevádzkovateľa uložené o Vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

• účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

• kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

• príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,

• plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia,

• existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu,

• existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,

• všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,

• existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

• osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,

• odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osob-ných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,

• vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,

• osobné údaje neboli zákonne spracované,

• vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,

• osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

• správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,

• spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,

• prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,

• vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa Vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

• spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

• spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na príslušný dozorný orgán.

Kontaktný partner pri otázkach o ochrane osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa.

Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

 

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia na spracovanie údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

Na stiahnutie 
Súhlas so spracovaním os. údajov - Žiadateľ
Súhlas so sprac. os. údajov - Rodinný príslušník
Odporúčanie odborného garanta