Podmienky účasti

Lidl srdcom“

Verzia: 3.0.
Účinnosť verzie od: 1.6.2023

I. Úvodné ustanovenia

„Lidl srdcom“ je koncept spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 (ďalej len „spoločnosť Lidl“ alebo „autor konceptu“), ktorý je prevádzkovaný v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, so sídlom Heydukova 2139/3, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 31 753 833, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-96/115 (ďalej len „Nadácia NDS“).

II. Žiadosť o poskytnutie pomoci

Koncept „Lidl srdcom“ je orientovaný na pomoc zamestnanom spoločnosti Lidl (resp. ich rodinám a rodinným príslušníkom), preto žiadateľom o poskytnutie pomoci môže byť len fyzická osoba, ktorá je v momente podania žiadosti o poskytnutie pomoci zamestnancom spoločnosti Lidl v pracovnom pomere na dobu neurčitú a nie je v skúšobnej ani vo výpovednej lehote. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať túto podmienku budú z účasti vylúčené.

Žiadateľom o poskytnutie pomoci môžu byť aj zamestnanci spoločnosti, ktorých neprítomnosť na pracovisku je ospravedlnená z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci (napr. dlhodobá pracovná neschopnosť, materská dovolenka, rodičovská dovolenka a pod.)

Žiadateľ o pomoc musí mať evidovaný pobyt na území SR.

Žiadosť o poskytnutie pomoci môže byť zdôvodnená:

 • Nepriaznivým zdravotným stavom zamestnanca spoločnosti Lidl, prípadne jeho rodinného príslušníka (dieťa, rodič, súrodenec, manžel, družka/druh);

 • Sociálnym znevýhodnením v rodine zamestnanca (potreba príspevku s dlhodobým dopadom na zlepšenie sociálnej situácie žiadateľa). Za sociálne znevýhodnenie sa považuje aj napr. úmrtie partnera a z toho vyplývajúca strata príjmu pre rodinu, či živelná pohroma a z nej vyplývajúci dôsledok, ako napr. strata strechy nad hlavou.

Žiadateľ môže v rámci konceptu „Lidl srdcom“ podať žiadosť o poskytnutie pomoci viackrát v priebehu obchodného roka spoločnosti Lidl (pozn. trvá od 01.03. kalendárneho roka do 28.02., res. 29.02. nasledujúceho kalendárneho roka), maximálna výška podpory však nesmie prekročiť 2.500,- brutto (pred zdanením) v priebehu jedného obchodného roka. V prípade dosiahnutia tejto sumy na každú ďalšiu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci podanú v priebehu toho istého obchodného roka nemusí spoločnosť Lidl a Nadácia NDS prihliadať.

Žiadosť o poskytnutie pomoci môže žiadateľ o poskytnutie pomoci podať výlučne elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom

 

III. Informácie o ochrane osobných údajov

Podmienkou účasti v koncepte „Lidl srdcom“ je udelenie súhlasu zamestnanca spoločnosti Lidl so spracovaním jeho osobných údajov, a to zaškrtnutím poľa nachádzajúceho sa vo formulári, ktorým zamestnanec spoločnosti Lidl udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom účasti v koncepte „Lidl srdcom“. Súhlas zamestnanca sa zároveň preukazuje skenom, prípadne fotografiou podpísaného súhlasu, ktorý bude priložený k žiadosti o poskytnutie pomoci.

V prípade, ak sa žiadosť o poskytnutie pomoci týka rodinného príslušníka zamestnanca spoločnosti Lidl, resp. jeho nepriaznivého zdravotného stavu, alebo ak sú v žiadosti o poskytnutie pomoci či jej prílohách uvádzané osobné údaje iných osôb, odlišných od zamestnanca spoločnosti Lidl (napr. informácie o zdravotnom stave maloletého dieťaťa, či rodiča zamestnanca) je v súlade s ustanovením § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnanec spoločnosti Lidl povinný predložiť písomný súhlas všetkých dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov. Písomný súhlas sa preukazuje skenom, prípadne fotografiou podpísaného súhlasu, ktorý bude priložený k žiadosti o poskytnutie pomoci. Na žiadosti o poskytnutie pomoci obsahujúce osobné údaje tretích osôb bez doloženého písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov týchto osôb nie je možné prihliadať a všetky osobné údaje týchto osôb budú bezodkladne vymazané. Ak to bude možné, spoločnosť Lidl a Nadácia NDS po výmaze osobných údajov týchto tretích osôb žiadosti o poskytnutie pomoci vyhodnotia a posúdia. V opačnom prípade sa na takéto žiadosti o poskytnutie pomoci nebude prihliadať.

Zamestnanec spoločnosti Lidl, ktorý podal žiadosť o poskytnutie pomoci v rámci konceptu „Lidl srdcom“ berie na vedomie, že za účelom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie pomoci je Nadácia NDS, ako osoba poverená spoločnosťou Lidl, oprávnená od neho požadovať poskytnutie ďalších osobných údajov, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • Popis zdravotného a/alebo sociálneho znevýhodnenia žiadateľa, prípadne jeho rodinného príslušníka;

 • V prípade zdravotného znevýhodnenia konkrétny zdravotný problém, diagnózu, či popis komplikácií, ktoré zdravotné znevýhodnenie spôsobuje v každodennom živote;

 • V prípade sociálneho znevýhodnenia podrobný popis situácie, vrátane popisu komplikácií, ktoré sociálne znevýhodnenie spôsobuje v každodennom živote;

 • V prípade úmrtia partnera žiadateľa úmrtný list;

 • Počet členov domácnosti zamestnanca;

 • Celkový príjem domácnosti;

 • Informáciu o tom, komu je pomoc určená;

 • Prílohy preukazujúce existenciu tvrdenia žiadateľa (výpis zo zdravotnej dokumentácie, lekárska správa, potvrdenie príslušného úradu o existencii zdravotného/sociálneho znevýhodnenia).

 • Cenová ponuka podľa bodu VI.

Úplné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov – „Lidl srdcom“ ,ktorý je dostupný na internetovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom

 

IV. Prílohy žiadosti o poskytnutie pomoci

Nevyhnutnými prílohami elektronickej žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

 1. Sken alebo fotografia podpísaného súhlasu zamestnanca spoločnosti Lidl (žiadateľa) so spracovaním jeho osobných údajov za účelom účasti v koncepte, nachádza sa tu: www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom;

 2. Sken alebo fotografia podpísaného súhlasu všetkých dotknutých osôb (vrátane súhlasu maloletých detí v zastúpení ich zákonným zástupcom) so spracovaním ich osobných údajov za účelom účasti žiadateľa v koncepte, nachádza sa tu: www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom;

 3. Sken alebo fotografia aktuálnej lekárskej správy, v čase odoslania žiadosti nie staršej ako 3 mesiace (výnimka po dohode možná), prípadne sken alebo fotografia úmrtného listu;

 4. Sken alebo fotografia vyplneného tlačiva garanta (lekár, učiteľ, fyzioterapeut prípadne iná osoba), ktorého vzor je dostupný na www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom;

 5. Cenová ponuka na predmet žiadosti podľa bodu VII.;

V. Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie pomoci

Žiadosť o poskytnutie pomoci je potrebné vyplniť v súlade s formulárom, priložiť k nemu prílohy podľa bodu IV a na požiadanie Nadácie NDS je potrebné doložiť ďalšie požadované doklady, najmä tie, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v bode III. týchto podmienok.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať požadované informácie a nebudú na žiadosť Nadácie NDS doložené požadovanými dokladmi, alebo v ich prípade budú existovať dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov, budú z posudzovania vylúčené, a nebudú ďalej vyhodnocované.

Žiadosti o poskytnutie pomoci budú vyhodnocované výlučne spoločnosťou Lidl. Za týmto účelom Nadácia NDS zozbiera prostredníctvom kontaktného formulára na webe: www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom osobné údaje žiadateľov o poskytnutie pomoci, prípadne tieto spôsobom podľa týchto pravidiel v spolupráci so žiadateľmi doplní, a v anonymizovanej formy ich zašle spoločnosti Lidl.

Žiadosti o poskytnutie pomoci zozbierané prostredníctvom internetovej stránky www.spolocenskazodpovednost.sk spracuje Nadácia NDS a zašle ich spoločnosti Lidl s údajmi v nasledovnom rozsahu:

 • Číslo žiadosti (anonymizované označenie prípadu);

 • Pracovné zaradenie žiadateľa;

 • Predmet požadovanej pomoci (finančná pomoc, prípadne špecifikovaný typ pomoci);

 • Popis situácie žiadateľa;

 • Počet členov v domácnosti (dospelí a deti do 18 rokov).

Po doručení spracovaných žiadostí interná komisia spoločnosti Lidl pridelí podľa vlastného uváženia mieru závažnosti každej anonymizovanej žiadosti (stupnica 0-10). Žiadosti, ktoré dostanú najvyšší počet bodov získajú najväčšie odporúčanie na poskytnutie pomoci. Členovia komisie budú určení zo zamestnancov spoločnosti Lidl. Vedenie spoločnosti Lidl schváli finálne poskytnutie pomoci pre vybraných žiadateľov. Každý žiadateľ bude následne vyrozumený, a to aj v prípade, ak podporu nezíska. Takéto žiadosti automaticky prechádzajú do ďalšieho štvrťroka.

Posúdenie žiadosti sa realizuje v zásade bez poznatku o totožnosti žiadateľa o poskytnutie pomoci.

Spoločnosť Lidl (aj prostredníctvom Nadácie NDS) si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť informácií uvedených v žiadosti o poskytnutie pomoci u osôb, ktoré majú k dispozícii informácie o žiadateľovi, resp. jeho rodinnom príslušníkovi, ktorého sa žiadosť o pomoc týka, a sú schopné potvrdiť dôveryhodnosť podanej žiadosti o poskytnutie pomoci.

Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie fakt, že na poskytnutie pomoci v rámci konceptu
„Lidl srdcom“ neexistuje právny nárok.

VI. Harmonogram programu v rámci obchodného roka

Koncept „Lidl srdcom“ je v rámci obchodného roka spoločnosti Lidl rozčlenený do štyroch štvrťrokov:

1. Štvrťrok: marec - máj kalendárneho roka,

2. Štvrťrok: jún - august kalendárneho roka,

3. Štvrťrok: september - november kalendárneho roka,

4. Štvrťrok: december - február kalendárneho roka.

Každý z vyššie uvedených štvrťrokov bude rozdelený do troch fáz, ktoré sa kryjú s trvaním príslušného kalendárneho mesiaca:

 1. V prvom mesiaci (marec, jún, september, december) dôjde k sprístupnenie prihlasovacieho formulára na webe www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom a k zberu žiadostí o poskytnutie pomoci cez Nadáciu NDS

 2. V druhom mesiaci (apríl, júl, október, január) dôjde k vyhodnoteniu žiadostí spôsobom podľa bodu V. týchto podmienok účasti;

 3. V treťom mesiaci (máj, august, november, február) dôjde vždy k podpisu zmluvy o poskytnutí pomoci s úspešným žiadateľom a k poskytnutiu samotnej pomoci.

Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo pozmeniť alebo upraviť časový harmonogram v rámci obchodného roka, prípadne upraviť trvanie fáz v rámci jednotlivých štvrťrokov, ak sú na to závažné dôvody.

VII. Forma poskytnutej pomoci

Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie, že pomoc poskytnutá zo strany spoločnosti Lidl má výlučne peňažný charakter a je účelovo viazaná. Poskytovaná pomoc nesmie byť určená na úhrada dlhov žiadateľa, prípadne jeho rodinného príslušníka.

Výška poskytnutej finančnej pomoci je maximálne vo výške 2.500 Eur bruttoza jednotlivý obchodný rok spoločnosti Lidl. Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie, že táto suma podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu.

Finančná pomoc bude úspešnému žiadateľovi vyplatená po podpise zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci v dvoch čiastkach priamo so mzdou:

Zamestnancovi bude poskytnutá spolu so mzdou finančná čiastka maximálne vo výške 2.500 Eur brutto. Finálna netto suma bude zamestnancovi poskytnutá po zúčtovaní všetkých daní a odvodov.

2. Pri sociálnom znevýhodnení

Príspevok sa poskytuje s cieľom, aby mal dlhodobý dopad na zlepšenie sociálnej situácie žiadateľa:

a) Príspevok na rekonštrukciu v prípade živelnej pohromy (strata bytu/ domu z dôvodu živelnej katastrofy, nemožnosť užívania),

b) Materiálna pomoc v prípade úmrtia partnera a strata príjmu pre rodinu.

Po podpise zmluvy bude žiadateľovi poskytnutý prvá časť vo výške 70% (1.750 Eur brutto*)

Po zdokladovaní využitia prvej časti finančnej pomoci bude žiadateľovi vyplatená druhá časť finančnej pomoci vo výške 30% (750 Eur brutto*)

Ak žiadateľ nezdokladuje použitie prvej časti poskytnutej pomoci do troch mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci, druhá časť finančnej pomoci mu nebude poskytnutá.

Poskytnutá finančná pomoc môže byť použitá len na jeden z nasledovných účelov

 1. Pri zdravotnom znevýhodnení

Príspevok sa poskytuje s cieľom významne skvalitniť ťažký zdravotný stav člena rodiny v nasledovnej forme:

a) Pomôcky alternatívnej komunikácie,

b) Príspevok na lieky,

c) Hradenie operačného zákroku, ktorý prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu, skvalitneniu života,

d) Rehabilitácie a terapie (fyzické aj mentálne zdravie),

e) Zdravotnícke pomôcky,

f) Príspevok na auto/ palivovú kartu v prípade nutnosti pravidelne navštevovať liečebné procedúry/ zariadenia,

g) Príspevok na pravidelné opatrovateľské služby.

VIII. Kontrola poskytnutej pomoci

Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie, že autor konceptu, prípadne na základe jeho poverenia Nadácia NDS, majú oprávnenie vykonať kontrolu (a to aj vopred neohlásenú) dodržania účelu použitia finančnej pomoci.

IX. Všeobecné podmienky

Účasťou v koncepte „Lidl srdcom“ vyjadruje žiadateľ o poskytnutie pomoci svoj súhlas s podmienkami účasti v koncepte a zaväzuje sa v plnom rozsahu dodržiavať pravidlá konceptu.

Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s realizáciou konceptu „Lidl srdcom“.

Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo koncept „Lidl srdcom“ prerušiť, alebo ho ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť spoločnosť Lidl uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh konceptu „Lidl srdcom“. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním žiadateľa o poskytnutie pomoci, prípadne zúčastnených osôb, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Spoločnosť Lidl je oprávnená bez náhrady pozmeniť alebo upraviť podmienky účasti v koncepte „Lidl srdcom“. Podmienky účasti v koncepte „Lidl srdcom“ môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti s konceptom alebo v rámci zamestnaneckého časopisu spoločnosti Lidl „Medzi nami“, prípadne v rámci iných interných komunikačných prostriedkov spoločnosti Lidl, avšak tieto úplné podmienky účasti sú považované v rámci konceptu za jediné, úplné a konečné.

Spoločnosť Lidl v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na koncepte „Lidl srdcom“ alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho spoločnosť Lidl nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto podmienok účasti neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení podmienok účasti ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto podmienky účasti sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke https://www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Tieto podmienky účasti sú pre účastníkov konceptu dostupné prostredníctvom LIDLNetu v sekcii Infocentrum, prostredníctvom webovej stránky https://www.spolocenskazodpovednost.sk/lidl-srdcom a zároveň budú poskytnuté zamestnancom na ich vyžiadanie zaslané na email lidlsrdcom@lidl.sk.

* Zamestnancovi bude poskytnutá spolu so mzdou finančná čiastka maximálne vo výške 2.500 Eur brutto. Finálna netto suma bude zamestnancovi poskytnutá po zúčtovaní všetkých daní a odvodov.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.