Férové jednanie

Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrany životného prostredia pri nákupe tovaru

Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrany životného prostredia pri nákupe tovaru

O výsledkoch a pokrokoch našich opatrení transparentne a pravidelne informujeme prostredníctvom našich správ o trvalej udržateľnosti. Na vyhodnocovanie rizík sme zaviedli pravidelnú analýzu rizík, ktorá nám umožňuje presnejšie zisťovanie rizík v našich dodávateľských reťazcoch a primeranejšie reagovanie na ne. Naše opatrenia v súvislosti so sociálnymi a ekologickými otázkami neustále preverujeme a primerane ich ďalej rozvíjame.

„Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv a ochranu prírody považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Našu spoločenskú zodpovednosť v tejto oblasti považujeme za dynamický rozvojový proces, a preto v pravidelných intervaloch preverujeme predložené stanovisko o zásadách a ďalej ho rozvíjame.“

Náš postoj

Ako jedna z najväčších obchodných spoločností na svete si uvedomujeme dôležitosť témy trvalej udržateľnosti, ktorú aplikujeme aj pri zabezpečovaní obchodných činností. Svet stojí pred enormnými výzvami - ochrana životného prostredia a ľudských práv sa môže zrealizovať len na globálnej úrovni. Z ekologického hľadiska žije ľudstvo v súčasnosti nad svoje pomery. Aj v súčasnej dobe sú dvaja z troch ľudí, žijúcich v extrémnej chudobe, závislí od práce v poľnohospodárstve. Lidl by chcel prispieť k zvládnutiu týchto výziev, presadiť trvalo udržateľné zlepšenia a najmä dosiahnuť dlhodobé riešenia, a to takým spôsobom, že bude pri tvorbe sortimentu zohľadňovať trvalú udržateľnosť, férovosť a zdravie.

Mechanizmy sťažností 

Prístup k efektívnemu mechanizmu podávaniu sťažností pre pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch je nevyhnutnou súčasťou spoločenskej zodpovednosti, s cieľom odhaliť riziká a porušovania ľudských práv. V praxi to však často predstavuje problém v nižšom dodávateľskom reťazci, keďže zamestnanci pracujú v rôznych kontextoch – napr. jazykové znalosti, prístup k informačným technológiám, kultúrne charakteristiky – mali by mať prístup k mechanizmom podávania sťažností.

Lidl si preto dal za cieľ otestovať mechanizmy podávania sťažností v rôznych dodávateľských reťazcoch s cieľom identifikovať merateľné a efektívne prístupy. V tomto prvom kroku sme začali testovať mechanizmy podávania sťažností v troch rizikových dodávateľských reťazcoch.

Bobule zo Španielska

V rámci tohto pilotného projektu sme s našim partnerom Elevate vytvorili nový účinný mechanizmus podávania sťažností pre pracovníkov v sektore bobuľového ovocia v španielskej Huelve. Mechanizmus podávania sťažností bude testovaný s vybranými výrobcami počas sezóny zberu 2021/2022. Osobitý význam pripisujeme riešeniu existujúcich prekážok prístupu pre zamestnancov. Mechanizmus sťažností má viacero kanálov sťažností vrátane horúcej linky s vyškoleným personálom a možnosti podávať sťažnosti cez Whatsapp. Sťažnosti sa prijímajú v akomkoľvek jazyku. Ústna komunikácia so zamestnancami horúcej linky je možná v španielčine, arabčine a angličtine. Okrem toho sú pracovníci školení na používanie mechanizmu. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšinu pracovníkov na mieste tvoria najmä ženy zo severnej Afriky a východnej Európy, všetci zamestnanci horúcej linky sú ženy. Pilotný test po skončení sezóny zberu vyhodnotíme a podáme správu o výsledkoch a ďalšom postupe.

Palmový olej z Malajzie

V Malajzii spolupracujeme s našimi dodávateľmi Griesson – de Beukelaer a Cargill, aby sme otestovali účinný mechanizmus podávania sťažností v sektore palmového oleja. Používame existujúci mechanizmus podávania sťažností, ktorý vyvinul náš partner Elevate a ktorý už používajú iné spoločnosti. V rámci pilotného projektu spolupracujeme s vybranými dodávateľmi palmového oleja a ich plantážami, aby sme vyhodnotili, či je mechanizmus sťažností vhodný na ďalšie zavádzanie do iných regiónov alebo vo vzťahu k iným tovarovým skupinám. Očakáva sa, že pilotný projekt bude spustený do konca roku 2022. 

Kokosové mlieko z Vietnamu

Vo Vietname testujeme ďalší mechanizmus podávania sťažností prostredníctvom poskytovateľa služieb Ulula v spolupráci s amfori. Ide o mechanizmus, ktorý sa testuje na nepotravinovom aj potravinovom úseku. Lidl je do projektu zapojený s výrobnými prevádzkami v oblasti textilu a kokosového mlieka. V rámci pilotného projektu sú pracovníkom k dispozícii aj rôzne kanály na podávanie sťažností. Keďže vo výrobných závodoch často pôsobí niekoľko objednávateľov, sťažnosti sa posudzujú jednotne so zapojením splnomocnenej tretej strany a vypracujú sa nápravné opatrenia. Pilotný projekt bude prebiehať do polovice roku 2022 a potom ho vyhodnotí amfori a jej členovia, aby preskúmali ďalšie škálovanie.

Naše kompletné Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrane životného prostredia pri nákupe tovaru nájdete nižšie.

Na stiahnutie 
Spoločenská zodpovednosť firmy

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.