Šetrenie zdrojov

Stanovisko k nákupu kakaa

Stanovisko k nákupu kakaa

Dbáme na pôvod kakaa, naším cieľom je používať pri výrobe našich privátnych značiek kakao výlučne z certifikovanej pestovateľskej produkcie. Aj v tomto smere sa spoliehame na certifikačné organizácie. Preto musia suroviny pre naše certifikované výrobky spĺňať sociálne a ekologické kritériá podľa certifikačných štandardov.

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri pestovaní poľnohospodárskych produktov, ako je kakao. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Dôveryhodnosť a dôraz na aplikovateľnosť do praxe sú pre nás v tomto smere kľúčové hodnoty.

Naše ciele

Chceme prispieť k ekologickejšiemu a spoločensky zodpovednejšiemu hospodáreniu s pôdou. Aby sme to dosiahli, stanovili sme si v tomto dokumente zásady pre nákup kakaa, sformulovali ciele a určili konkrétne opatrenia. Tieto zásady sa vzťahujú na sortiment privátnych značiek spoločnosti Lidl Slovenská republika a pravidelne sa revidujú. Cieľom je naďalej a nepretržite toto stanovisko rozvíjať. Lidl považuje toto stanovisko a jeho obsah pre seba a svojich zmluvných partnerov za záväzné.

Od svojich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali platné legislatívne normy. Spoločnosť Lidl je od roku 2007 členom BSCI-Business Social Compliance Initiative, ktorá funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu. Na základe tohto členstva vypracoval Lidl vlastný etický kódex (Code of Conduct), ktorý sa naši dodávatelia zmluvne zaväzujú dodržiavať. Cieľom etického kódexu je zlepšenie sociálnych štandardov u našich obchodných partnerov v rôznych krajinách. Lidl dôrazne odmieta akúkoľvek formu detskej práce, vrátane porušovania ľudských a pracovných práv pri výrobe svojich produktov. Aktívne presadzuje a podporuje zásady presahujúce základné právne požiadavky. Ide napríklad o postupné rozširovanie produktov privátnych značiek, ktoré boli vyrobené zo surovín z certifi kovanej poľnohospodárskej produkcie, a o ďalšie projekty, ktoré slúžia na zlepšenie podmienok na pestovanie poľnohospodárskych surovín, ako je kakao.

Naše zásady

V nasledujúcich bodoch je uvedených 5 úrovní činností, v rámci ktorých aktívne pracujeme na ďalšom rozvoji. V súlade s nimi sú ďalej konkretizované požiadavky na nákup kakaa. 

Zodpovedná tvorba sortimentu

Svojim zákazníkom chceme ponúkať výrobky privátnych značiek, ktoré odrážajú naše zásady zodpovednosti. Využívame uznávané certifi kačné štandardy ako Fairtrade, Fairtrade Cocoa Program, UTZ, Bio alebo Rainforest Alliance a ponúkame zákazníkom certifi kované produkty.

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Pomocou čitateľných a zrozumiteľných informácií na obaloch produktov svojich privátnych značiek pomáhame zákazníkom pri ich výbere. Ďalšie informácie poskytujeme aj vo svojich letákoch a na webovej stránke www.lidl.sk.

Pestovanie

Ochrana životného prostredia a prij ateľné pracovné podmienky sú pre nás veľmi dôležité, preto už mnoho rokov spolupracujeme s certifi kačnými organizáciami. 

Zásahy do životného prostredia

Zásahy do životného prostredia pri výrobe poľnohospodárskych výrobkov je potrebné minimalizovať. Takisto sa dištancujeme od nezákonnej ťažby dreva a vypaľovania porastov za účelom získania novej využiteľnej poľnohospodárskej pôdy.

Ďalší rozvoj štandardov

Lidl Slovenská republika sa usiluje o rozširovanie ponuky o ďalšie produkty privátnych značiek obsahujúce suroviny s certifi káciou ako napr. Fairtrade, Fairtrade Cocoa Program, UTZ, Bio a Rainforest Alliance. Udržateľná spotreba a povedomie o produktoch z udržateľnej poľnohospodárskej produkcie sú pre nás kľúčové.

Naše aktivity

Zodpovedná tvorba sortimentu

V súčasnosti obsahuje väčšina výrobkov našich privátnych značiek kakao certifi kované Fairtrade, Fairtrade Cocoa Program, Rainforest Alliance, BIO alebo UTZ. Lidl Slovenská republika si stanovila za cieľ dosiahnuť 100 % certifi káciu najneskôr do konca roka 2020. To platí pre stálu ponuku, ako aj pre časovo obmedzené akcie našich potravín privátnych značiek obsahujúcich kakao.,

Mnohé výrobky obsahujúce kakao značky Favorina (vianočný a veľkonočný sortiment) alebo J. D. Gross sú označené logom „Fairtrade Cocoa Program“. Symbol tohto programu môže byť uvedený na obale len vtedy, ak je kakao obsiahnuté v produkte zo 100 % nakúpené za podmienok platných pre certifi káciu Fairtrade. Účasťou na programe Fairtrade Cocoa spoločnosť Lidl umožňuje výrobcom kakaa dosiahnuť vyšší predaj za spravodlivých obchodných podmienok prostredníctvom nových marketingových kanálov. To dáva organizáciám malých poľnohospodárov lepšiu plánovaciu bezpečnosť a môžu pomocou Fairtrade prémií investovať viac do svojich fariem a komunity.

Okrem toho spoločnosť Lidl podporuje program UTZ, v ktorom okrem iného v mnohých svojich produktoch privátnych značiek používame kakao s UTZ certifi káciou. Momentálne napríklad predávame mnohé produkty značky Fin Carré alebo Mister Choc s logom UTZ na obale. program UTZ školí pracovníkov v súvislosti s dobrou poľnohospodárskou praxou, riadením, bezpečnosťou pri práci a environmentálnym manažmentom. Cieľom je poskytnúť vedomosti o tom, ako sa môžu kakaové bôby pestovať profesionálnejším, kvalitnejším, produktívnejším a udržateľnejším spôsobom.

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Dbáme na pôvod kakaa. V tomto smere sa spoliehame na certifi kačné organizácie, ako sú Fairtrade, Fairtrade Cocoa Program, UTZ, Bio a Rainforest Alliance.

Pestovanie

V spolupráci s GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) fi nancuje spoločnosť Lidl v záujme udržateľnejšej produkcie kakaa prevádzku poľnohospodárskej školy PROCACAO na Pobreží Slonoviny. Vďaka širokému dosahu a šíreniu udržateľných techník výroby kakaa dosiahla svoje ciele: zlepšenie trvalo udržateľnej výroby kakaa a zvýšenie príjmu poľnohospodárov. Prebehlo viac ako 8 000 školení v teréne a školenia využilo 14 000 poľnohospodárov pestujúcich kakao. Vďaka tomu mohli zvýšiť svoje výnosy až o 150 percent. Na poslednej fáze projektu sa zúčastnilo asi 10 vybraných družstiev, ktoré profi tovali z podnikateľského poradenstva a dokázali zlepšiť produktivitu svojich členov. Za účasť získali rôzne ceny a podpísali zmluvy na ďalšie tréningové programy.

Zásahy do životného prostredia

Spoločnosť Lidl Slovenská republika má za cieľ používať kakao výlučne z certifi kovanej pestovateľskej produkcie pre svoje privátne značky výrobkov. To znamená, že pestovatelia, ktorí pestujú suroviny pre naše certifi kované výrobky, musia spĺňať sociálne a ekologické kritériá podľa certifi kačných štandardov, ktoré čiastočne presahujú rámec zákonom daných požiadaviek. Na certifi káciu musia farmy preukázať nezávislým audítorom, že úspešne vykonávajú cielené opatrenia. K tomu patria pri certifi kácií Rainforest Alliance opatrenia ako  novuzalesňovanie, ochrana vôd, ochrana prirodzene sa vyskytujúcich druhov živočíchov a rastlín, boj so škodcami a zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, ako aj dodržiavanie pracovných práv, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania zamestnancov v  ooľnohospodárstve. Spolu s tým pestovatelia absolvujú školenia a tréningy, aby sa naučili minimalizovať vplyv na životné prostredie a zaobchádzať s pesticídmi. Na tento účel sú základom dobré poľnohospodárske postupy a zachovanie existujúcej biodiverzity.

Ďalší rozvoj štandardov

Na jednej strane spoločnosť Lidl Slovenská republika s využitím kakaa z certifi kovanej pestovateľskej činnosti pre sortiment privátnych značiek obsahujúci kakao vysiela jasný signál celému dodávateľskému reťazcu a na druhej strane ponúka pestovateľom nové predajné kanály. Zároveň poskytuje svojim spotrebiteľom príležitosť aktívne prispievať k zlepšovaniu životných a pracovných podmienok ľudí v produkujúcich krajinách.

Na stiahnutie 
Zásady udržateľného nákupu kakaa

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.