Šetrenie zdrojov

Stanovisko k zásadám pestovania a získavania surovín

Suroviny sú prírodné zdroje Zeme a tvoria bázu pre takmer všetky produkty, ktoré sa dajú kúpiť. Používajú sa v prírodnej forme alebo sa po žatve, resp. po zbere sa ďalej spracovávajú. Pre hospodárstvo sú suroviny základným predpokladom na získavanie hodnôt. Pestovanie surovín, resp. ich získavanie, sa nachádza na začiatku globálneho dodávateľského reťazca v tých krajinách, ktoré disponujú zodpovedajúcimi zásobami surovín alebo priaznivými podmienkami na ich pestovanie. V závislosti od pôvodu, druhu a spôsobu získavania, ako aj od ďalšieho spracovania môžu mať suroviny negatívny vplyv na človeka a životné prostredie. Týka sa to najmä viac než 400 miliónov ľudí, ktorí žijú z pestovania rôznych agrárnych surovín.1 Viac než desať percent svetového obyvateľstva je ešte stále postihnuté extrémnou chudobou – z toho opäť dve tretiny pracujú v poľnohospodárstve.2 Pestovanie samotného kakaa predstavuje pre viac než 5,5 miliónov ľudí hlavný zdroj príjmov a zabezpečuje tak živobytie pre viac než 14 miliónov ľudí.3 Získavanie surovín pritom často býva spojené s ľudsky nedôstojnými pracovnými podmienkami a s ďalšími porušovaniami ľudských práv. Silne rozvetvené dodávateľské reťazce globalizovaného obchodu sťažujú spätnú dosledovateľnosť surovín až po ich pôvod.

Súčasne má získavanie surovín vplyv aj na životné prostredie, ak sa napr. používajú príliš veľké množstvá prostriedkov na ochranu rastlín a hnojív alebo ak sa lesné plochy klčujú pre pestovanie agrárnych surovín. V Brazílii sa v r. 2018 pestovala sója na ploche takmer rovnako veľkej ako je Nemecko – a tendencia stúpa.4 Často sa kvôli tomu ničia veľké plochy dažďových pralesov, na ktorých sa vyskytuje veľké množstvo rôznych druhov. Ich výrub súčasne tiež urýchľuje klimatické zmeny.
Z hľadiska výziev pre človeka a životné prostredie pri perstovaní a získavaní surovín by podniky mali presne vedieť, odkiaľ získavajú suroviny a aké riziká pritom existujú. Preto transparentnosť dodávateľského reťazca surovín a taktiež jeho cielene zlepšovanie predstavuje prednostnú úlohu.

Náš záväzok k udržateľnejšiemu obstarávaniu kritických surovín

Na báze jednotných a celopodnikových zásad zabezpečuje Lidl dodržiavanie vlastných a regulačných CSR požiadaviek. Preto sme vo všetkých strategických základných témach nášho vlastného chápania CSR, a tiež aj v obstarávaní kritických surovín zaviedli rozsiahle > Prístupy k vykonávaniu spoločenskej zodpovednosti pri nákupe tovaru.

Centrálnou súčasťou stratégie udržateľnosti v nákupe Lidl je vytváranie dodávateľských reťazcov surovín so sociálnym a ekologickým povedomím. Preto je naše angažovanie usmernené na to, aby sme podľa možnosti čím viac redukovali negatívny ekologický a sociálny vplyv našich produktov – od pestovania, cez zber a ďalšie spracovanie, až po transport do filiálok. Konkrétne sa zaväzujeme, aby sme do roka 2025 obstarávanie surovín, definovaných ako kritické, zabezpečovali udržateľným spôsobom.
V oblasti surovín sa koncentrujeme na tzv. kritické suroviny (> pozri grafiku „Naše kritické suroviny“). Tieto sú výsledkom systematickej > Analýzy rizík, ktorú sme uskutočnili spoločne s príslušnými odborníkmi. Podľa tejto analýzy majú nielen vysoké pôsobenie na človeka a životné prostredie, ale zároveň aj vysokú relevanciu pre náš sortiment.

Aby sme mohli postupovať štrukturovane a cielene, Lidl vyvinul komplexnú surovinovú stratégiu založenú na nižšie znázornených štyroch pilieroch. Jej uskutočňovaním zabezpečujeme systematický postup na dosiahnutie našich surovinových cieľov.

1. Pochopenie dôsledkov

2. Stanovujeme štandardy

3. Podporujeme alternatívy

4. Uskutočňujeme zmeny.

Pre väčší detail a informácie o našej  nákupnej politike v téme Suroviny si, prosím, stiahnite súbor na stiahnutie pod týmto článkom.

Zdroje:
1 Initiative for Sustainable Agricultural Supply Chains: Factsheet, 2019.
2 FAO: Ending Extreme Poverty in Rural Areas, 2018.
3 Fairtrade: Fairtrade Kakao, 2021.
podmienkami a s ďalšími porušovaniami ľudských práv.

Na stiahnutie 
Nákupná politika Lidl v oblasti pestovania a získavania surovín

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.