Vedenie dialógu

Nadácia Lidl Slovenská republika a jej vízia

Nadácia Lidl Slovenská republika vznikla v novembri 2020. Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít. Hlavnou víziou Nadácie Lidl je rozvoj zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania, rovnako ako podpora morálnych hodnôt na Slovensku.

Oblasti podpory

Nadácia Lidl sa primárne zameriava na podporu verejnoprospešného účelu a zameriava sa na nasledovné oblasti:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora rovnosti a ochrany práv sexuálnych menšín, znevýhodnených skupín obyvateľstva, detí a mládeže,
 • ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
 • podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí,
 • podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií,
 • rozvoj vedy, školstva, vzdelania, telovýchovy, občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Etika a transparentnosť

Nadácia Lidl si zakladá na transparentnosti a férovosti. Pre Nadáciu Lidl je dôležitá otvorenosť a rovnosť šancí. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií.

Správa o činnosti Nadácie Lidl je dostupná tu: Nadácia Lidl Slovenská republika - IČO: 53397444 - účtovné závierky a výročné správy - hospodárske výsledky | registeruz.sk

V sekcii Na stiahnutie si môžete je zverejnená Výročná správa Nadácie Lidl za kalendárny rok 2021.

Kontakt:

Tomáš Bezák, správca nadácie

csr@lidl.sk

Nadačná listina k nahliadnutiu je zverejnená v sekcii "na stiahnutie" nižšie.

Darujte svoje 2% a doprajme spolu Slovensku viac

Ako darovať 2% z dane?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste trvalého bydliska

Viac informácií nájdete TU: Ako poukázať 2% z daní? Formuláre na rok 2022 (dvepercenta.sk)

Formulár na darovanie 2% z dane Nadácii Lidl si môžete stiahnuť nižšie v sekcii na stiahnutie.

Projekty

Výstavba detských ihrísk

Deti by mali tráviť voľný čas aktívne. Moderných a bezpečných detských ihrísk je v našich mestách stále málo a práve preto sme sa rozhodli pomôcť pri ich budovaní. Počas piatich ročníkov projektu Lidl ihrisko Žihadielko sme slovenským mestám a obciam venovali 50 ihrísk v celkovej hodnote 4 350 000 eur. Poslednýc,h 10 sme financovali práve  prostredníctvom nadačného fondu v Nadácii Pontis.

Život zachraňujúce prístroje pre novorodenecké oddelenia 

Šesť rokov nám nadačný fond v Nadácií Pontis umožňuje pomáhať predčasne narodeným deťom. V roku 2015 sme spolu s príspevkom od našich zákazníkov venovali 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich inkubátorov. O rok neskôr sme sa rozhodli ísť ešte ďalej a všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný pôrod sme odovzdali zostavu život zachraňujúcich prístrojov. V roku 2017 naši zákazníci opäť ukázali, že majú srdce na správnom mieste a s ich podporou sme darovali set život zachraňujúcich prístrojov všetkým 53 novorodeneckým oddeleniam, ktoré na Slovensku poskytujú bezplatný pôrod. V tomto trende sme pokračovali aj v rokoch 2018 a 2019. V roku 2020 získali všetky slovenské neonatologické pracoviská prvotriedne inkubátory vybavené protivírusovým filtrom, ktorý chráni aj pred ochorením COVID-19. Od začiatku projektu získali slovenské nemocnice život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v celkovej hodnote takmer 5 500 000 eur.

Podpora Muskulárnych dystrofikov

Pomoc v podobe nových prístrojov sme poskytli  v rokoch 2017, 2019 a 2021 Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR.

Pomoc pre rodiny s deťmi s vážnym zdravotným postihnutím 

V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Markíza s cieľom pomôcť rodinám v ťažkej životnej situácii. Následne sme v projekte pokračovali v spolupráci s Nadáciou Pontis a už tri roky pomáhame  deťom do 3 rokov. Týždenne podporíme 1 rodinu, pričom forma našej pomoci závisí od individuálnej potreby a situácie každého dieťaťa. Ak má vaše dieťa vážne zdravotné problémy a potrebujete pomoc, dajte nám o sebe vedieť. Vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách sme od marca 2018 podporili takmer 200 detských príbehov. Garantujeme dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb.

Knižky pre škôlky a základné školy 

Jedinečnú publikáciu sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva, Slovenským Červeným krížom a Policajným zborom. Publikácia o prvej pomoci Kamil a psík zdravotník pre žiakov 2. a 3. ročníkov základných škôl nadväzuje na knižky o dopravnej výchove Kamil a Emil na cestách. Kniha Ako Kamilko stretol Emilka je venovaná žiakom materských škôl predškolského veku. Rozhodli sme sa týmto spôsobom oboznámiť deti s pravidlami dopravnej bezpečnosti a s prvou pomocou. Tieto sme  venovali všetkým žiakom 2. a 3. ročníkov základných škôl na celom Slovensku. V krajských mestách sme zorganizovali minikurzy dopravnej výchovy a bezpečnosti a pre predškolákov pripravili hravý kurz dopravnej výchovy

Nová rodinná izba   

Spolu s Nadáciou Markíza sme pomohli malým onkologickým pacientom. Vďaka nám prešla modernizáciou Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave. Na klinike pribudla nová rodinná izba, slúžiaca na diskrétnu a dôstojnú komunikáciu lekárov s pacientmi a ich rodičmi. Pre lepšiu zdravotnú bezpečnosť a vyšší komfort detí sa zrekonštruovali aj pacientske izby, podlahy a kuchynka.

Povedali o nás

„Slovenský Červený kríž sa venuje vzdelávaniu detí a mládeže v poskytovaní prvej pomoci už celé desaťročia. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Lidl vo vzdelávaní detí v dopravnej výchove a prvej pomoci prináša už tretiu publikáciu. Kamil a psík zdravotník hravým spôsobom vysvetľuje žiakom 2. a 3. ročníka základných škôl zásady prvej pomoci v situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote,“ uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová (Knižky pre škôlky a základné školy)

„Učiteľ na 1. stupni môže rozhodnúť o variácii využitia aj pre mladších či starších žiakov, prostredníctvom prierezovej témy dopravnej výchovy v predmetoch Prvouka a Slovenský jazyk, najmä čítanie s porozumením, na spestrenie a názornosť výučby, taktiež na utvrdenie učiva o dopravnej výchove,“ uviedla PaeDr. Drgoňová. (Knižky pre škôlky a základné školy)

„Tieto tri monitory sa používajú na monitoring vitálnych funkcii plodov vnútromaternične. Umožňujú nám zistiť či sa má plod dobre, či je možné v tehotnosti pokračovať, alebo je potrebné tehotnosť ukončiť. Sú to najmodernejšie monitory, ktoré sa momentálne nachádzajú na trhu. Majú niektoré nadstavbové funkcie, ktoré nám umožňujú prípadný zdravotný problém bábätka odhaliť presnejšie a včas naň reagovať,“ povedal počas odovzdávania prístrojov primár MUDr. Peter Papcun, PhD.( Život zachraňujúce prístroje pre novorodenecké oddelenia)

„Je vždy príjemné vidieť, že Komárňania sa dokážu zomknúť pre dobrú vec. Príkladom toho je už druhé detské ihrisko Žihadielko, ktoré sme získali. Považujeme za dôležité budovať prosperujúce mesto, ústretové k rodinám, v ktorom sa môžeme spoliehať na spoločenskú zodpovednosť firiem. Ďakujeme za podporu," povedal primátor Komárna Béla Keszegh (Lidl ihrisko Žihadielko)

,,Všetky zmeny už boli potrebné a veľmi nám pomôžu. Priestor na diskrétny rozhovor lekárov s pacientmi a ich rodičmi sme nemali a veríme, že nová rodinná izba bude dôstojným miestom na komunikáciu, ktorá je pre zúčastnené strany sama osebe veľmi náročná a zaťažujúca. Rovnako izby pre deti s veľmi oslabenou imunitou, v ktorých boli vybudované samostatné predsienky, zvýšia nielen komfort, ale v prvom rade bezpečnosť pacientov,“  povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., riaditeľ (Nová rodinná izba)

Na stiahnutie 
Vyhlásenie 2% z dane
Výročná správa Nadácie Lidl za rok 2021
Predbežná správa o verejnej zbierke Srdce na správnom mieste
0
Viac o našej vízii.

Zaujíma vás vedenie dialógu? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info