Šetrenie zdrojov

Stanovisko k nákupu kávy

Stanovisko k nákupu kávy

Už roky sa angažujeme za udržateľné pestovanie kávy. Prispieva k tomu naša spolupráca s medzinárodne uznávanými certifikačnými organizáciami. Vďaka nim máme záruku, že sa pri pestovaní kávy dodržujú predpísané štandardy. Keďže naši obchodní partneri pri výrobe káv našich privátnych značiek odoberajú kávu prevažne z plantáží v Strednej a Južnej Amerike, spätná dosledovateľnosť našich certifikovaných produktov je kedykoľvek možná.

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri pestovaní poľnohospodárskych produktov, ako je káva. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Dôveryhodnosť a dôraz na aplikovateľnosť do praxe sú pre nás v tomto smere kľúčové hodnoty.

Naše ciele

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri pestovaní poľnohospodárskych produktov, ako je káva. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Dôveryhodnosť a dôraz na aplikovateľnosť do praxe sú pre nás v tomto smere kľúčové hodnoty.

Chceme prispieť k ekologickejšiemu a spoločensky zodpovednejšiemu hospodáreniu s pôdou. Aby sme to dosiahli, stanovili sme si v tomto dokumente zásady pre nákup kávy, sformulovali ciele a určili konkrétne opatrenia. Tieto zásady sa vzťahujú na sortiment privátnych
značiek kávy spoločnosti Lidl Slovenská republika a pravidelne sa revidujú. Cieľom je naďalej a nepretržite toto stanovisko rozvíjať. Lidl považuje toto stanovisko a jeho obsah pre seba a svojich zmluvných partnerov za záväzné.

Naše zásady

V nasledujúcich bodoch je uvedených 5 úrovní činností, v rámci ktorých aktívne pracujeme na ďalšom rozvoji. V súlade s nimi sú ďalej konkretizované požiadavky na nákup kávy.

Zodpovedná tvorba sortimentu

Svojim zákazníkom chceme ponúkať výrobky privátnych značiek, ktoré odrážajú naše zásady zodpovednosti. Využívame uznávané certifi kačné štandardy ako Fairtrade, UTZ, Bio alebo Rainforest Alliance a ponúkame zákazníkom certifi kované produkty.

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Pomocou čitateľných a zrozumiteľných informácií na obaloch produktov svojich privátnych značiek pomáhame zákazníkom pri ich výbere. Ďalšie informácie poskytujeme aj vo svojich letákoch a na webovej stránke www.lidl.sk.

Pestovanie

Ochrana životného prostredia a prij ateľné pracovné podmienky sú pre nás veľmi dôležité, preto už mnoho rokov spolupracujeme s certifi kačnými organizáciami.

Od svojich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali platné legislatívne normy. Spoločnosť Lidl je od roku 2007 členom BSCI-Business Social Compliance Initiative, ktorá funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu. Na základe tohto členstva vypracoval Lidl vlastný etický kódex (Code of Conduct), ktorý sa naši dodávatelia zmluvne zaväzujú dodržiavať. Cieľom etického kódexu je zlepšenie
sociálnych štandardov u našich obchodných partnerov v rôznych krajinách. Lidl dôrazne odmieta akúkoľvek formu detskej práce
vrátane porušovania ľudských a pracovných práv pri výrobe svojich produktov. Aktívne presadzuje a podporuje zásady presahujúce základné právne požiadavky. Ide napríklad o postupné rozširovanie produktov privátnych značiek, ktoré boli vyrobené zo surovín z certifi kovanej poľnohospodárskej produkcie, a o ďalšie projekty, ktoré slúžia na zlepšenie podmienok na pestovanie poľnohospodárskych surovín, ako je káva.

Zásahy do životného prostredia

Zásahy do životného prostredia pri výrobe poľnohospodárskych výrobkov je potrebné minimalizovať. Takisto sa dištancujeme od  nezákonnej ťažby dreva a vypaľovania porastov za účelom získania novej využiteľnej poľnohospodárskej pôdy. 

Ďalší rozvoj štandardov

Lidl Slovenská republika sa usiluje o rozširovanie ponuky o ďalšie produkty privátnych značiek obsahujúce suroviny s certifi káciou ako napr. Fairtrade, UTZ, Bio a Rainforest Alliance. Udržateľná spotreba a povedomie o produktoch z udržateľnej poľnohospodárskej  produkcie sú pre nás kľúčové.

Naše aktivity

Zodpovedná tvorba sortimentu

Spoločnosť Lidl sa už roky angažuje za udržateľné pestovanie kávy. Prispieva k tomu spolupráca s medzinárodne uznávanými organizáciami, ktoré zaisťujú certifi káciu ako Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio a UTZ. Tým máme záruku, že sa pri pestovaní kávy dodržujú predpísané štandardy. Naším cieľom je, aby 30 % ponúkaných výrobkov sortimentu káv našej privátnej značky bolo do konca roka 2020 certifi kovaných UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade alebo Bio. Ďalším cieľom je dosiahnuť 50 % certifi káciu do konca roka 2022. 

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Naši obchodní partneri pri výrobe káv našich privátnych značiek odoberajú kávu prevažne z plantáží v Strednej a Južnej Amerike. V tejto súvislosti je spätná vysledovateľnosť našich certifi kovaných produktov kedykoľvek možná. Zmesi a ich pôvod sa môžu meniť v závislosti od sezóny a kvality zberu. Všetky naše pražiarne spĺňajú štandard Higher-Level-IFS a pravidelne podstupujú neohlásené kontrolné audity.

Pestovanie

S cieľom podpory malých pestovateľov Fairtrade kávy boli vytvorené adaptačné projekty. Napríklad vďaka podpore spoločnosti Lidl dostali farmári školenia, ktorých cieľom je sprostredkovať efektívne stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy. Okrem toho sa naučia určiť vlastné adaptačné opatrenia a implementovať ich. 

Okrem školení sa v posledných rokoch vďaka Lidl projektom v Južnej a Latinskej Amerike zasadilo okolo 497 000 kávovníkov. Ďalej sa vysadilo 40 000 stromov v rámci zalesňovacích aktivít, ktoré poskytujú ochranu proti erózii pôdy. Bez týchto stromov, ktoré zadržiavajú vodu v pôde, by sa počas silných dažďov vymyli zo zeme cenné minerály, čo by viedlo k zhoršeniu kvality pôdy, erózii a nižšej produktivite.

Do projektov sa doteraz zapojilo niekoľko tisíc malých pestovateľov Fairtrade kávy, čo by mohlo dosiahnuť veľký vplyv v regiónoch.

Zásahy do životného prostredia

Časť sortimentu Lidl Slovenská republika je už certifi kovaná podľa štandardov certifi kačných organizácií, ako sú Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio a UTZ. To znamená, že pestovatelia musia spĺňať certifi kačné štandardy, ktoré čiastočne presahujú rámec zákonom daných požiadaviek. Spolu s tým pestovatelia absolvujú školenia a tréningy, aby sa naučili minimalizovať vplyv na životné prostredie a zaobchádzať s pesticídmi. Na tento účel sú základom dobré poľnohospodárske postupy a zachovanie existujúcej biodiverzity.

Ďalší rozvoj štandardov

Na jednej strane spoločnosť Lidl Slovenská republika s postupne zvyšujúcim sa nákupom certifi kovanej kávy pre naše privátne značky vysiela jasný signál celému dodávateľskému reťazcu a na druhej strane ponúka pestovateľom nové predajné kanály. Zároveň poskytuje svojim spotrebiteľom príležitosť aktívne prispievať k zlepšovaniu životných a pracovných podmienok ľudí v produkujúcich krajinách.

Na stiahnutie 
Stanovisko k zásadám udržateľného nákupu kávy

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.