Šetrenie zdrojov

Stanovisko k vodnej politike

Stanovisko k vodnej politike

Voda je životne dôležitá ako pre prírodu, tak aj pre ľudí. Za posledné storočie narástla jej spotreba viac než dvojnásobne. Preto vnímame udržateľné využitie vody ako významnú tému súčasnosti a v rámci našej vodnej stratégie prispievame k ochrane vodných zdrojov a k znižovaniu jej spotreby a znečisťovania.

Výzvy

Voda je životne dôležitá látka – ako pre ľudí, tak aj pre prírodu. Pokrýva viac než dve tretiny povrchu Zeme – prevažnú časť však tvorí slaná voda morí a oceánov. Poľnohospodárstvo je zodpovedné za 70 % spotreby vody. V roku 2010 defi novali Spojené národy prístup k čistej vode ako ľudské právo.  Kým svetová populácia zaznamenala za posledné storočie takmer štvornásobný nárast, spotreba vody rástla viac než dvojnásobne rýchlejšie. Najmä rastúca výroba potravín, textilu a iného spotrebného tovaru môže z dôvodu spotreby a znečisťovania vôd viesť k nedostatku a k nespravodlivému rozdeleniu vodných zdrojov. Najmä v dôsledku nákupu obchodného tovaru nesie obchod s potravinami zodpovednosť za starostlivé zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Nejde pritom len o spotrebu, ale aj o možné znečistenia. Z toho dôvodu má zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi sladkej vody dôležité miesto v stratégii trvalej udržateľnosti spoločnosti Lidl.
V tomto stanovisku sa venujeme zaobchádzaniu so sladkou vodou pri výrobe a spracovaní potravinových a nepotravinových produktov našich vlastných značiek, Near-Food produktov našich vlastných značiek, ovocia a zeleniny, kvetov a rastlín.

Naša zodpovednosť

Udržateľné využívanie vody nie je pre Lidl úlohou do budúcnosti, ale aktuálnou témou súčasnosti. Rôznymi opatreniami prispievame k ochrane zdrojov sladkej vody v rámci celého reťazca a k znižovaniu jej spotreby a znečisťovania v našom dodávateľskom reťazci. Osobitný dôraz kladieme na ochranu a zachovanie prirodzených zdrojov vody po celom svete a v rámci nášho manažmentu využívania vody pracujeme na uvedomelejšom zaobchádzaní so sladkou vodou. Zodpovednosť nám nie je ľahostajná, preto sme vyvinuli vodnú stratégiu s cieľom účinne znížiť vodné riziká v našom dodávateľskom reťazci. Úzko spolupracujeme so zainteresovanými stranami v príslušných krajinách pôvodu, ku ktorým patria okrem našich dodávateľov aj odborníci a občiansko-spoločenské organizácie, napríklad Alliance for Water Stewardhip. V tomto procese podporujeme našich partnerov napr. pravidelnými školeniami a tréningami.

Zásady udržateľného využívania vody

V rámci spoločenskej zodpovednosti máme v Lidli defi nované jasné pravidlá na systematické presadzovanie stratégie udržateľnosti a dbáme na jej dôsledné dodržiavanie. Ako prvé sa zisťujú riziká a príležitosti v rámci hotspot analýzy. Na základe výsledkov analýzy vypracujeme ciele a opatrenia, aby sme mohli minimalizovať tieto potenciálne riziká. Vo fáze realizácie sa opatrenia sústavne preverujú z hľadiska ich účinnosti a v prípade potreby sa vylepšujú. O úspechoch a neúspechoch transparentne informujeme.

Naše opatrenia

Na úseku nákupu máme v spoločnosti Lidl možnosť aktívne prij ímať zmeny a tým prispievať k ochrane vody. To sa nám môže podariť napríklad zvýšením podielu certifi kovaných výrobkov v našom sortimente. Tým podporujeme uznávané iniciatívy označovania produktov a zároveň zabezpečujeme minimálne štandardy pre udržateľnú výrobu.

Na stiahnutie 
Stanovisko k vodnej politike

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.