Férové jednanie

Stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu

Stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu

V súvislosti s ľudskými právami a ekológiou prináša maloobchod so sebou aj výzvy a riziká. Z najzávažnejších možno spomenúť detskú a nútenú prácu, porušovanie práv zamestnancov, diskrimináciu, narúšanie biodiverzity a klímy, odlesňovanie a znečisťovanie pitnej vody. Zameriavame sa v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek, za ktoré sme priamo zodpovední a máme pri nich najväčšiu možnosť ovplyvniť podmienky ich výroby. 

Stanovisko k zodpovednému nákupu tovaru

Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Svoju spoločenskú zodpovednosť v oblasti dodržiavania ľudských práv pri nákupe považujeme za dynamický rozvojový proces, preto v pravidelných intervaloch preverujeme predložené stanovisko o zásadách a ďalej ho rozvíjame. Zakomponovali sme doň aj ekologické riziká svojej obchodnej činnosti a primerané opatrenia na ich minimalizáciu.

Náš postoj

Ako jedna z najväčších obchodných spoločností na svete si uvedomujeme svoju zodpovednosť za spoločnosť a životné prostredie. Spoločne so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a stakeholdermi stále pracujeme na tom, aby sme svoje obchodné činnosti vykonávali s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Cieľom oddelenia nákupu je dodržiavanie sociálnych a ekologických štandardov v našich globálnych dodávateľských vzťahoch a systémoch vytvárania hodnôt, ich posilňovanie a zabraňovanie ich porušovaniu.

Najväčšie výzvy maloobchodu, týkajúce sa ľudských práv a ekológie, ležia v štruktúre vytvárania hodnôt a vo výrobe potravinového tovaru v čoraz globalizovanejších dodávateľských vzťahoch. Riziká, ktoré v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v tejto oblasti vznikajú, majú často komplexné príčiny a nezriedka predstavujú výzvy, ktoré sa dotýkajú celej hospodárskej sféry. Preto je možné bojovať so sociálnymi rizikami v oblastiach ochrany zdravia pri práci, pracovného času, miezd, slobody združovania, diskriminácie, detskej alebo nútenej práce len systematickými riešeniami.

Výroba potravín si vyžaduje rozsiahle zdroje. Vzhľadom na ustavične sa rozrastajúcu svetovú populáciu sú nevyhnutné zodpovedné metódy pestovania, zberu a spracovania. Tie si vyžadujú vyvážený pomer medzi zvyšovaním výnosov na jednej strane a ochranou pôd, vzduchu, vodných zdrojov a rozmanitosti druhov na druhej strane.

Naša realizácia

Pri minimalizovaní rizík týkajúcich sa ľudských práv a ekológie sa vo svojich dodávateľských vzťahoch zameriavame v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek. Tieto nepredstavujú len väčšinu nášho obratu, ale sme za ne aj priamo zodpovední. Realizáciu svojej spoločenskej zodpovednosti chápeme ako dynamický proces, ktorého rozsah a štruktúru stále preverujeme a ďalej rozvíjame.

Základom spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Lidl Slovenská republika zameranej na ľudské práva je dodržiavanie uvedených medzinárodne uznávaných smerníc. 

Od svojich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali platné legislatívne normy. Spoločnosť Lidl je od roku 2007 členom BSCI (Business Social Compliance Initiative), ktorá funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu. Na základe tohto členstva vypracoval Lidl vlastný etický kódex (Code of Conduct), ktorý sa naši dodávatelia zmluvne zaväzujú dodržiavať. Etický kódex zahŕňa zákaz detskej práce, nútenej práce, pracovné podmienky a odmeňovanie, zákaz diskriminácie, slobodu zhromažďovania a združovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj ochranu životného prostredia. So svojimi obchodnými partnermi aktívne diskutujeme a zapájame ich do procesu uplatňovania povinností. Okrem toho svoje poznatky získané pozorovaniami dodávateľských reťazcov integrujeme do dotknutých obchodných procesov a nákupných praktík. Naša smernica pre obchodných partnerov stanovuje, ako sa majú vybudovať systémy sociálneho manažmentu, ktoré podporujú úsilie o zabezpečenie starostlivosti naprieč dodávateľským reťazcom. Aby sme dokázali účinne čeliť negatívnym vplyvom a zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv v rámci dodávateľských reťazcov, vytvárame povedomie u všetkých zamestnancov a obchodných partnerov.

Prístupy k vykonávaniu spoločenskej zodpovednosti

Pri výrobe produktov svojich vlastných značiek systematicky analyzujeme potenciálne riziká v súvislosti s porušovaním ľudských práv a vplyvmi na životné prostredie. Z týchto poznatkov potom odvodzujeme konkrétne opatrenia, ktoré by mali účinne zabraňovať negatívnym vplyvom našej obchodnej činnosti a minimalizovať ich.

Všetky naše ciele a opatrenia nájdete komplexne spracované v našom stanovisku „Spoločenská zodpovednosť pri nákupe tovaru“.

Stanovisko k ľudským právam v dodávateľskom reťazci

Lidl ako obchodná spoločnosť predáva potravinové a nepotravinové výrobky a výrobky pre domácnosť, ktoré sa vyrábajú v globálnych dodávateľských reťazcoch. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť pracovno-právne normy a dôstojnosť človeka v celom reťazci. Cielenou angažovanosťou chceme dosiahnuť zlepšenia v našich dodávateľských reťazcoch. Tak prispievame k strategickej téme „Férové konanie“.

Celosvetová deľba práce vo výrobe tovaru umožnila za posledných niekoľko desaťročí miliónom ľudí vystúpiť z chudoby do strednej triedy. Zároveň viedla k tomu, že 60 percent svetového obchodu sa medzičasom odohráva v globálnych dodávateľských reťazcoch. Tie sa v priebehu globalizácie stávajú čoraz komplexnejšími – a sú formované rôznymi právnymi a sociálnymi rámcovými podmienkami, ako aj rôznymi aktérmi. To má vplyv aj na presadzovanie základných ľudských práv.

Faktory, ktoré sťažujú dodržiavanie ľudských práv

Výzvy v oblasti ľudských práv spočívajú v globálnych hodnotových reťazcoch maloobchodného a potravinárskeho odvetvia. Riziká spojené s dodržiavaním ľudských práv majú spravidla komplexné príčiny a často predstavujú výzvu pre celé odvetvie. Z tohto dôvodu je možné sociálne riziká súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, slobodou združovania, nediskrimináciou a platmi spravidla riešiť iba systémovými zmenami. To isté platí pre priestupky v oblasti detskej alebo nútenej práce.
Porušovanie ľudských práv v globálnych dodávateľských reťazcoch je často podporované štrukturálnou chudobou, nerovnosťou a nedostatočným právnym štátom v krajinách výroby. Ľudia postihnutí chudobou majú menej príležitostí oslobodiť sa od vzťahov závislosti. Pandémia Covid-19 túto situáciu ešte zhoršila. Podľa odhadov ILO došlo v roku 2020 v dôsledku pandémie k celkovej strate 8,8 percenta globálneho pracovného času. Ďalších 108 miliónov ľudí sa dostalo do extrémnej alebo miernej chudoby. Oslobodenie od závislosti a chudoby môže na druhej strane prispieť k prosperite, rozvoju a stabilite miliónov ľudí.

Nerovnosť
Nerovné práva a príležitosti pre skupiny patria k najčastejším porušovaniam ľudských práv. Najmä ženy v rozvojových krajinách sú často právne znevýhodnené – čo má vplyv na hospodársky rozvoj krajín: Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) napríklad odhaduje, že rovnaký prístup k výrobným zdrojom pre farmárky by celosvetovo zvýšil úrodu o 20 až 30 percent.

Chudoba
Na celom svete žijú malí poľnohospodári napriek svojej práci často v chudobe. To má zase vplyv na základné práva, akými sú výživa, zdravie a hospodársky rozvoj. Na týchto ľudí má vplyv aj nerovnomerné rozdelenie hodnoty v medzinárodnom obchode, pretože vo výrobných spoločnostiach často zostáva iba malá časť globálnej pridanej hodnoty.

Nedostatočná právnoštátnosť
Existujúce zmluvy o ľudských právach upravujú predovšetkým povinnosť štátov chrániť ľudské práva. V mnohých prípadoch sú však zákony, opatrenia a kontroly jednotlivých štátov nedostatočné. Presadzovanie zásad právneho štátu často zlyhá aj z dôvodu absencie odborov. Tým je vo výrobných reťazcoch uľahčené porušovanie ľudských práv, ako napríklad vykorisťovanie, a tým ohrozovanie pracovníkov.

Náš Etický kódex komunikuje požiadavky na našich obchodných partnerov a partnerky

V rámci Etického kódexu skupiny Schwarz, do ktorej patrí aj Lidl Slovenská republika, od roku 2006 zaväzujeme našich obchodných partnerov k rešpektovaniu ľudských práv a presadzovanie ich dodržiavania aj voči ich dodávateľom. Etický kódex je preto neoddeliteľnou súčasťou zmlúv s našimi priamymi obchodnými partnermi. Ďalším rámcom pre všetky obchodné divízie je Vyhlásenie skupiny Schwarz o zásadách dodržiavania ľudských práv.

Naše predpisy pre obchodných partnerov zahŕňajú predovšetkým všetky tie ľudské práva, ktoré sa osobitne týkajú dodávateľského reťazca a výroby. To zahŕňa predovšetkým:

1. Zákaz detskej práce vrátane požiadaviek na nápravu v prípade odhalenia detskej práce

Využívanie detskej práce je zakázané na základe medzinárodne platných dohovorov. Ak by došlo k odhaleniu prípadov detskej práce zo strany dodávateľa, nás alebo tretích strán, spoločnosť Lidl vyvinula v spolupráci s mimovládnou organizáciou > The Centre for Child Rights and Business, vedľajšou organizáciou Save The Children, vlastný protokol o náprave. Zistené prípady je potrebné ihneď nahlásiť spoločnosti Lidl a spracovať podľa protokolu.

2. Zákaz nútenej práce

Akákoľvek forma nútenej práce je zakázaná. To zahŕňa aj postupy, ktoré môžu viesť k situáciám nútenej práce, ako je nadmerný počet nadčasových hodín, zadržiavanie identifikačných dokumentov alebo miezd a vytváranie dlhu prostredníctvom nezákonných poplatkov.

3. Povinnosť rešpektovať právo na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania

Očakávame, že naši obchodní partneri budú plne rešpektovať právo svojich zamestnancov na slobodu združovania a nebudú ich žiadnym spôsobom diskriminovať, keď budú chcieť vytvoriť zastupiteľský orgán zamestnancov.

4. Zákaz ponižujúceho zaobchádzania vrátane fyzických disciplinárnych opatrení, obťažovania a iných foriem násilia

Fyzické násilie, hrozby, sexuálne obťažovanie alebo akékoľvek iné formy ponižujúceho zaobchádzania nebudú tolerované a sú zakázané.

5. Zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov dodržiavaním všetkých zákonných požiadaviek

Bezpečnosť a zdravie na pracovisku musia byť vždy zaručené pre všetkých zamestnancov. To zahŕňa okrem iného zavedenie adekvátnych preventívnych opatrení vrátane pravidelného školenia zamestnancov na túto tému; prístup k čistej pitnej vode a sanitárnym zariadeniam; kontrola, či je ubytovanie poskytované zamestnávateľom čisté, bezpečné a spĺňa základné potreby ľudí.

6. Včasné vyplatenie primeranej mzdy najmenej vo výške minimálnej mzdy v danom štáte

Mzda musí byť vyplácaná vždy včas a, pokiaľ nie je zákonne dohodnuté inak, bez zrážok. Čo sa týka výšky mzdy, musí zodpovedať minimálne miestnej minimálnej mzde, resp. miestnej tarifnej zmluve.

7. Zákaz akejkoľvek formy diskriminácie pri nástupe do zamestnania, v zamestnaní alebo pri povýšení

Zastávame rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie na pracovisku. Pokiaľ ide o nástup do zamestnania, zamestnanie, povýšenie alebo prepustenie, so všetkými zamestnancami sa zaobchádza rovnako, bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, farbu pleti, pôvod alebo iné charakteristiky. Akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie alebo uprednostňovanie je zakázané.

8. Prístup k účinným mechanizmom podávania sťažností

Naši obchodní partneri sú povinní zaručiť prístup k účinnému mechanizmu podávania sťažností (MPS). Keďže to v praxi často predstavuje výzvu, najmä na nižších úrovniach dodávateľského reťazca, spolupracujeme s našimi dodávateľmi a inými partnermi na vývoji a poskytovaní účinného MPS.

9. Účinná náprava v prípade porušenia pracovného práva

Ak sa naši obchodní partneri dozvedia o možných prípadoch porušenia pracovného práva, sú povinní nás o tom bezodkladne informovať. Vyvinuli sme protokoly o náprave, aby sme prešetrili nahlásené porušenia práv a zabezpečili nápravu. Záujmy dotknutých sú vždy na prvom mieste.

Na stiahnutie 
Spoločenská zodpovednosť pri nákupe tovaru
Stanovisko k ľudským právam v dodávateľskom reťazci

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.